www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Podsumowanie i wnioski ogólne

Podsumowanie i wnioski ogólne

Mamy nadzieję, że niniejsza praca będzie użyteczna dla osób zainteresowanych problematyką jakości. Uzupełnia ona lukę jaka istnieje w literaturze polskojęzycznej zajmującej się tematem jakości oprogramowania. Większość publikacji rozpatruje zagadnienia jakości oprogramowania skupiając się na jednej konkretnej rodzinie norm. W naszej pracy staraliśmy się podejść do problemu z bardziej ogólnej perspektywy, uwzględniając potrzeby różnych środowisk. Przykładowo, podejście CMM odnosi się do dużych i średnich firm, natomiast zasady PSP znajdują zastosowanie przy projektach małych i pracy indywidualnej.

Zamierzeniem naszym było stworzenie opracowania, które dawałoby podstawy wiedzy na temat problematyki zapewnienia jakości w najbardziej ogólnym ujęciu. Ponieważ niemożliwe jest traktowanie jakości wyabstrahowanej od konkretnego podejścia, wybraliśmy najbardziej obecnie rozpowszechnione normy i standardy i przedstawiliśmy je bez faworyzowania którejkolwiek z nich. Praca ta była próbą obiektywnego spojrzenia na to co dotychczas zostało wypracowane w tej dziedzinie. Staraliśmy się też porównać poszczególne podejścia z wyszczególnieniem ich wad i zalet.

Mamy nadzieję, że niniejsza praca będzie służyć pomocą każdemu, kto chciałby zapoznać się z obecnymi trendami w dziedzinie jakości oprogramowania lub też uzupełnić swoją wiedzę na ten temat. Chodzi tu przede wszystkim o pracowników naukowych zajmujących się obszarami związanymi z tworzeniem oprogramowania. Dotyczy to także takich osób jak pracownicy firm, w których wdraża się normy ISO 9000 lub standard CMM.

Zastosowane w tej pracy podejście ma też swoje negatywne strony. Siłą rzeczy poszczególne normy zostały przedstawione pobieżnie, gdyż dokładne ich omówienie wykraczałoby poza ramy tej pracy. Poglądowe i skrótowe omówienie norm wyklucza możliwość przedstawienia przykładów wdrożenia systemów zapewnienia jakości w konkretnych organizacjach.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Perspektywy rozbudowy pracy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.