www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM

Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM

Najważniejsze różnice

Najważniejsza różnica między rodziną norm ISO 9001 a systemem jakości CMM polega na filozofii podejścia do problematyki zapewnienia jakości. Według normy ISO 9001, jest ona przeznaczona „do stosowania, gdy dostawca ma zapewnić zgodność z ustalonymi wymaganiami podczas projektowania, prac rozwojowych, produkcji, instalowania i serwisu” [Kehoe 96]. Innymi słowy, jeżeli dana organizacja chce osiągnąć sukces komercyjny jako dostawca określonych produktów do pewnych klientów, musi ona zapewnić sobie certyfikację ISO 9001 lub przynajmniej zgodność struktur i procedur działania z wytycznymi tej normy. Ze strony klienta spełnianie wymagań normy ISO 9001 ma być podstawą do selekcji dostawców.

Z kolei założenia CMM stanowią, że system ten jest przeznaczony do tego, aby pomagać organizacjom w wysiłkach prowadzących do polepszenia ich wewnętrznej organizacji oraz podniesienia zdolności do tworzenia produktów stojących na najwyższym poziomie technologicznym i jakościowym. Wyraźnie jest powiedziane, że nie zaleca się używania CMM do selekcji dostawców.

Tabela 6.1 przedstawia, jak mają się do siebie poszczególne elementy ISO 9001 oraz CMM.

Tabela 6.1. Porównanie między ISO 9001 a CMM

Podrozdział normy ISO 9001 CMM Process Area
4.1 Odpowiedzialność kierownictwa PA08 – Ensure Quality
4.2 System jakości PA07 – Verify & Validate System

PA08 – Ensure Quality

PA12 – Plan Technical Effort

4.3 Przegląd umowy PA06 – Understand Customer Needs & Expectations

PA18 – Coordinate with Suppliers

4.4 Sterowanie projektowaniem PA01 – Analyze Candidate Solutions

PA02 – Derive & Allocate Requirements

PA03 – Evolve System Architecture

PA04 – Integrate Disciplines

PA06 – Understand Customer Needs & Expectations

PA07 – Verify & Validate System

PA09 – Manage Configurations

PA12 – Plan Technical Effort

4.5 Nadzór nad dokumentacją i danymi PA09 – Manage Configurations
Podrozdział normy ISO 9001 CMM Process Area
4.6 Zakupy PA05 – Integrate System

PA18 – Coordinate with Suppliers

4.7 Nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta PA09 – Manage Configurations
4.8 Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu PA09 – Manage Configurations
4.9 Sterowanie procesem PA08 – Ensure Quality

PA11 – Monitor & Control Technical Effort

PA12 – Plan Technical Effort

4.10 Kontrola i badania PA05 – Integrate System

PA07 – Verify & Validate System

4.11 Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań Nie ma odpowiednika
4.12 Status kontroli i badania PA05 – Integrate System

PA07 – Verify & Validate System

4.13 Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami PA05 – Integrate System

PA07 – Verify & Validate System

PA08 – Ensure Quality

Capability Level 3 – Defect Reviews

4.14 Działania korygujące i zapobiegawcze PA08 – Ensure Quality

PA10 – Manage Risk

4.15 Postępowanie z wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie, zabezpieczanie i dostarczanie Nie ma odpowiednika
4.16 Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości PA08 – Ensure Quality
4.17 Wewnętrzne audity jakości PA08 – Ensure Quality

PA10 – Manage Risk

PA11 – Monitor & Control Technical Effort

PA12 – Plan Technical Effort

4.18 Szkolenie PA17 – Provide Ongoing Skills & Knowledge
4.19 Serwis Nie ma odpowiednika
4.20 Metody statystyczne PA08 – Ensure Quality

PA12 – Plan Technical Effort

Capability Levels 2 - 5

Wytyczne normy ISO 9001 rozpisane są w dwudziestu podrozdziałach. Poniżej przedstawione zostało porównanie treści poszczególnych podpunktów z odpowiadającymi im fragmentami normy CMM. To porównanie zawiera w sobie elementy oceny obu norm. Norma ISO 9001 opisana jest łącznie z normą ISO 9000-3, która koncentruje się na interpretacji normy ISO 9001 w dziedzinie tworzenia oprogramowania.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Odpowiedzialność kierownictwa


System jakości


Przegląd umowy


Sterowanie projektowaniem


Nadzór nad dokumentacją i danymi


Zakupy


Nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta


Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu


Sterowanie procesem


Kontrola i badania


Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań


Status kontroli i badania


Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami


Działania korygujące i zapobiegawcze


Postępowanie z wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie, zabezpieczanie i dostarczanie


Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości


Wewnętrzne audity jakości


Szkolenie


Serwis


Metody statystyczne


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.