www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Wstęp » Zawartość pracy

Zawartość pracy

Rozdział drugi ma na celu przedstawienie samego pojęcia jakości oprogramowania widzianego w różnych aspektach. Zostały bliżej rozważone wielorakie atrybuty jakości. Przedstawione zostały różne zagadnienia problematyki jakości, różne sposoby rozumienia jakości oraz podane zostały różne definicje jakości oprogramowania, wprowadzona została rodzajowa taksonomia atrybutów. Zbadane zostały poszczególne atrybuty jakości oraz ich składniki. Każdy z tych atrybutów dojrzewał w swoim rodzimym środowisku, dlatego też każdy z nich wymaga specjalnego omówienia. Rozważone zostały także powiązania pomiędzy atrybutami oraz związki między atrybutami i architekturą.

Kolejny rozdział traktuje o modelu CMM. Omówionych zostało pięć poziomów definiujących uporządkowaną skalę, według której można mierzyć dojrzałość procesu tworzenia oprogramowania oraz szacować jego wydajność. Każdy poziom jest dobrze zdefiniowanym stanem. Przechodzenie na wyższe poziomy odpowiada osiąganiu coraz to większej doskonałości procesu tworzenia oprogramowania. Poziom zawiera zestaw celów, których osiąganie stabilizuje pewien składnik naszego procesu. Osiąganie każdego z poziomów schematu stabilizuje inny składnik procesu tworzenia oprogramowania, co prowadzi do poprawy wydajności w ujęciu globalnym. Schemat ten został stworzony na Carnegie Mellon University w Pittsburgh w Pensylwanii przez SEI (Software Engineering Institute) w odpowiedzi na zauważalny kryzys w rozwoju oprogramowania, gwałtownie rosnące jego koszty oraz problemy z jakością.

Następny rozdział omawia rodzinę norm ISO 9001. Przedstawiona została najpierw w ogólnym zarysie norma ISO 9001 wraz z interpretacją odnoszącą się do tworzenia oprogramowania. W dalszej kolejności omówiono normę ISO 9000-3, która jest rozszerzeniem wytycznych normy ISO 9001 o zagadnienia specyficzne dla procesu tworzenia oprogramowania. Rozważone zostały takie problemy, jak: wprowadzenie systemu jakości do firmy, utrzymanie systemu jakości, wpływ wdrożenia norm ISO 9000 na zarządzanie firmą oraz zarządzanie projektem. Zostało szczegółowo zbadane podejście koncepcyjne twórców tej rodziny norm do inżynierii oprogramowania. Opisany został model proponowany przez normę ISO 9001, według charakterystycznych dwudziestu punktów czwartego rozdziału normy.

W kolejnym rozdziale przedstawione zostały główne założenia normy ISO SPICE. Pokazano krótką historię rozwoju prac nad projektem ISO/IEC TR 15504. Omówione zostały również dotychczasowe rezultaty tych prac i wnioski z nich wypływające. Zaprezentowano architekturę systemu norm SPICE rozłożoną na dwa wymiary. Pierwszy z tych wymiarów obejmuje procesy oraz podstawowe praktyki. Procesy pogrupowane są w kategorie procesów. Z kolei drugi wymiar składa się z praktyk ogólnych. Praktyki ogólne są pogrupowane w Common Features, a te z kolei są pogrupowane w Capability Levels. Omówione zostały także zasady sporządzania klasyfikacji według czterech stopni.

Następny rozdział zawiera porównanie między rodzinami norm ISO oraz CMM. Porównane zostało podejście obu systemów do problematyki jakości oprogramowania. Skonfrontowano cechy funkcjonalne oraz obszary pokrywane przez obie normy. Wskazane zostały mocne i słabe punkty powyższych systemów wynikające z ich zestawienia.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.