www.eprace.edu.pl » iso-cmm » CMM » Operacyjna definicja CMM

Operacyjna definicja CMM

CMM jest schematem pokazującym organizacjom software’owym zalecaną ścieżkę udoskonalania ich procesów tworzenia oprogramowania. To operacyjne opracowanie CMM jest zaprojektowane, aby wspierać działania organizacji na wiele sposobów. Istnieją następujące zastosowania modelu:

Z powodu tej różnorodności użycia modelu CMM, musi on być zdekomponowany z dostateczną szczegółowością, żeby bieżące rekomendacje procesów wynikały ze struktury poziomów dojrzałości. Ta dekompozycja wskazuje również procesy i ich strukturę, co charakteryzuje dojrzałość procesu i jego potencjalną wydajność.

Struktura wewnętrzna poziomów dojrzałości

Każdy poziom może być zdekomponowany na konsystentne części. Z wyjątkiem poziomu 1, dekompozycja każdego poziomu rozciąga się od abstrakcyjnego streszczenia aż do operacyjnej definicji ich praktyk kluczowych, co przedstawione jest na rysunku 3.1. Każdy poziom dojrzałości złożony jest z kilku obszarów procesów kluczowych. Każdy obszar zawiera pięć sekcji nazywanych common features. Common features pozwalają zrealizować cele poszczególnych obszarów procesu poprzez sprecyzowanie praktyk kluczowych.

Rysunek 3.5. Struktura CMM

Obszary procesów kluczowych

Każdy poziom dojrzałości składa się z kilku obszarów wskazujących, gdzie ma koncentrować się poprawa procesu tworzenia oprogramowania. Obszary procesów kluczowych identyfikują, które zagadnienia muszą być poprawione, aby osiągnąć poziom dojrzałości.

Każdy obszar identyfikuje grupę pokrewnych czynności, które wspólnie wykonywane pozwalają osiągać zespół celów istotnych dla podniesienia wydolności procesu. Jakie obszary procesów kluczowych znajdują się na poszczególnych poziomach, pokazuje rysunek 3.6. Ścieżka osiągania celów przez obszary może się nieco różnić w obrębie projektów z powodu różnic w dziedzinach aplikacji i ich środowiskach. Niemniej jednak wszystkie cele obszaru procesów kluczowych muszą być zrealizowane.

Rysunek 3.6. Obszary procesów kluczowych na poszczególnych poziomach

CMM nie opisuje dokładnie wszystkich obszarów procesu, które są zaangażowane w udoskonalanie oprogramowania. Pewne obszary zostały uznane jako wyznaczniki wydolności procesu i właśnie te zostały opisane w CMM.

Chociaż niektóre zagadnienia również oddziałują na wykonanie procesu, zajęliśmy się jedynie obszarami procesów kluczowych, gdyż one w sposób szczególny wpływają na poprawę wydajności procesu tworzenia oprogramowania. Mogą one być uważane jako wymagania do osiągnięcia odpowiedniego poziomu. Rysunek 3.2 przedstawia obszary procesów kluczowych dla każdego poziomu dojrzałości. Aby osiągnąć dany poziom, jego obszary procesów kluczowych muszą być zrealizowane. Cele są podsumowaniem praktyk kluczowych obszarów i mogą być używane do wyznaczenia, czy został efektywnie zaimplementowany obszar procesu kluczowego.

Obszary procesów kluczowych na poziomie 2 koncentrują się na ustanowieniu podstawowej kontroli zarządzającej. Opis każdego obszaru procesu kluczowego poziomu 2 podany jest poniżej:

Obszary procesów kluczowych na poziomie 4 koncentrują się na ustanowieniu zrozumienia zarówno procesu tworzenia oprogramowania, jak i produktów pracy programistycznej. Dwa obszary procesów kluczowych na tym poziomie: Ilościowe Zarządzanie Procesem i Zarządzanie Jakością Oprogramowania są od siebie ściśle uzależnione.

3.3.3Common Features

Dla wygody, obszary procesów kluczowych są zorganizowane w Common Features. Common Features są atrybutami wskazującymi, czy implementacja i ustanowienie obszarów procesów kluczowych są skuteczne, powtarzalne i trwałe. Pięć Common Features zostało podane poniżej:

Podjęcie Wykonywania (Commitment to Perform)

Podjęcie Wykonywania opisuje, jakie działania musi podjąć organizacja, aby ustanowić proces i aby proces ten był trwały. Podjęcie Wykonywania wymaga ustanowienia polityki organizacyjnej i zaangażowania najwyższego kierownictwa.

Zdolność do wykonywania (Ability to Perform)

Kompetencje Wykonania opisują warunki wstępne, które muszą być spełnione w projekcie czy organizacji, aby fachowo zaimplementować proces tworzenia oprogramowania. Kompetencje Wykonania zasadniczo wymagają zasobów, struktur organizacyjnych i szkoleń.

Wykonywane Czynności (Activities Performed)

Wykonywane Czynności opisują odpowiednie role i procedury konieczne do zaimplementowania w obszarze procesu kluczowego. Wykonywane czynności zasadniczo wymagają ustanowienia planów i procedur, prowadzenia prac, śledzenia ich i podejmowania odpowiednich akcji korygujących, jeśli to jest konieczne.

Pomiary i Analiza (Measurement & Analysis)

Pomiary i Analiza opisują potrzebę mierzenia procesów i analizowania pomiarów. Pomiary i Analiza zasadniczo zawierają przykłady pomiarów, które powinny być dokonane, aby wyznaczyć status i skuteczność Wykonywanych Czynności.

Weryfikowanie Implementacji (Verifying Implementation)

Weryfikowanie Implementacji opisuje kroki, jakie należy podjąć, aby zapewnić, że Wykonywane Czynności są zgodne z ustalonym wcześniej procesem. Weryfikacja obejmuje przeglądy i rewizje dokonywane przez kierownictwo i kontrole jakości oprogramowania.

Praktyki Kluczowe (Key Practices)

Każdy obszar procesów kluczowych jest opisany pod względem praktyk, które przyczyniają się do spełniania ich celów. Praktyki kluczowe opisują infrastrukturę i czynności, które najbardziej przyczyniają się do skutecznej implementacji i ustanowienia obszarów procesów kluczowych.

Każda praktyka kluczowa składa się z pojedynczego zdania, często następuje po nim bardziej szczegółowy opis, który może zawierać przykłady i szczegółowe badania. Te praktyki, o których też czasem mówimy "praktyki najwyższego poziomu", ustalają podstawowy kierunek działań, postępowania i czynności obszarów procesów kluczowych. Składniki ich szczegółowego opisu są często nazywane subpraktykami. Rysunek 3.7 przedstawia przykład struktury praktyk kluczowych w obrębie obszaru procesu kluczowego Planowanie Projektu Oprogramowania.

Rysunek 3.7. Budowanie struktury CMM – przykład praktyki kluczowej

Jak pokazano na rysunku 3.7, aby zapewnić całkowite osiągnięcie celu udokumentowania planów dla planowania i śledzenia projektu, organizacja musi wprowadzić udokumentowaną procedurę do szacunkowej oceny rozmiaru oprogramowania. Jeżeli te szacunkowe przybliżenia nie są rozwijane z udokumentowanej procedury, mogą się one zmieniać w szerokim zakresie.

Praktyki kluczowe opisują ”co” jest do zrobienia, ale nie powinny być interpretowane jako zalecające, ”jak” cele powinny być osiągane. Alternatywne praktyki mogą prowadzić do osiągnięcia celów obszarów procesów kluczowych, dlatego praktyki kluczowe powinny być racjonalnie interpretowane.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.