www.eprace.edu.pl » iso-cmm » ISO SPICE » Architektura systemu SPICE

Architektura systemu SPICE

Architektura systemu norm SPICE rozpięta jest w dwóch wymiarach. Każdy z tych wymiarów reprezentuje podejście do zarządzania procesem tworzenia oprogramowania z odmiennej perspektywy.

Pierwszy wymiar - procesy

Pierwszy wymiar składa się z procesów (processes). Każdy proces zawiera pewną liczbę podstawowych praktyk (base practices). Podstawowa praktyka jest zdefiniowana jako działanie inżynierii oprogramowania lub czynność zarządzania mające na celu wykonanie zadań postawionych przed danym procesem. Procesy pogrupowane są w kategorie procesów (process categories). Przykładem procesu mogą być Develop System Requirements czy też Design. Podstawowe praktyki należące do tego procesu to: Specify System Requirements, Describe System Architecture i Determine Release Strategy.

W poniższej tabeli znajduje się krótki opis poszczególnych kategorii procesów.

Tabela 5.1. Kategorie procesów w normie ISO SPICE

Kategoria procesu Opis
Klient-dostawca Procesy bezpośrednio dotyczące samego klienta i czynności dostarczania oprogramowania klientowi oraz utrzymywania zainstalowanego u klienta oprogramowania. Procesy czuwające nad prawidłowym przebiegiem tych operacji.
Inżynieria Procesy, których zadaniem jest bezpośrednia specyfikacja, implementacja lub utrzymywanie systemu, oprogramowania jako produktu oraz związanej z nim dokumentacji użytkownika.
Projekt Procesy przeznaczone do stworzenia projektu, koordynacji i zarządzania jego zasobami tak, aby wyprodukowany został wyrób lub zapewnione zostały usługi serwisowe na poziomie spełniającym wymagania klienta.
Wsparcie Procesy, które umożliwiają i wspierają działanie innych procesów w projekcie.
Organizacja Procesy, których zadaniem jest wypracowanie celów biznesowych organizacji i stworzenie procesów, produktów i zasobów służących do osiągnięcia tych celów.

Drugi wymiar – praktyki ogólne

Z kolei drugi z wymiarów składa się z praktyk ogólnych (generic practices). Praktyka ogólna jest to praktyka implementacji lub instytucjonalizacji służąca do polepszenia zdolności do realizacji procesów. Praktyki ogólne są pogrupowane w Common Features, które z kolei pogrupowane są w Capability Levels. Przykładem Common Feature może być Disciplined Performance. Praktyka ogólna należąca do tego Common Feature stanowi, że dane dotyczące wydajności procesu muszą zostać zapisane.

W poniższej tabeli znajduje się przedstawienie poszczególnych Capability Levels.

Tabela 5.2. Capability Levels w normie ISO SPICE

Capability Level Opis
Level 0: nie wykonywane Nie jest możliwe z przyczyn generalnych wykonywanie podstawowych praktyk w procesie. Brakuje łatwo identyfikowalnych rezultatów prac i danych wyjściowych z procesów.
Level 1: wykonywane nieformalnie Podstawowe praktyki procesów są generalnie wykonywane, ale nie są rygorystycznie planowane i kontrolowane. Wydajność zależy od umiejętności i wysiłku indywidualnych pracowników. Można zidentyfikować rezultaty prac dla procesu.
Level 2: planowane i kontrolowane Wykonywanie podstawowych praktyk w procesie jest planowane i kontrolowane. Wydajność jest weryfikowana zgodnie z wyspecyfikowanymi procedurami. Rezultaty prac spełniają wyspecyfikowane standardy i wymagania.
Level 3: dobrze zdefiniowane Podstawowe praktyki są wykonywane zgodnie z dobrze zdefiniowanymi procesami używającymi zaakceptowanych, odpowiednio dostosowanych wersji standardowych, udokumentowanych procesów.
Level 4: mierzalne Szczegółowe pomiary wydajności są zbierane i analizowane w celu ilościowego określenia wydajności procesu i zapewnienia w wysokim stopniu możliwości przewidywania przyszłego poziomu wydajności. Wydajność jest obiektywnie zarządzana. Jakość rezultatów prac jest mierzalna w kategoriach ilościowych.
Level 5: optymalizowalne Wyznaczone są ilościowe cele dla wydajności i efektywności procesów. Cele te są oparte na celach biznesowych organizacji. Prowadzenie optymalizacji procesu według tych celów jest możliwe dzięki dokonywanym pomiarom ilościowym.

Wydajność jest podstawą do sporządzenia klasyfikacji. Każda praktyka ogólna jest klasyfikowana na podstawie jej implementacji w procesie. Używa się tutaj czterostopniowej skali ocen.

Opis wszystkich czterech stopni został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 5.3. Stopnie klasyfikacji w normie ISO SPICE

Stopień Opis
Niezgodne (Not Adequate), N Praktyka ogólna jest albo niezaimplementowana, albo w żadnym stopniu nie spełnia swoich zadań.
Częściowo zgodne (Partially Adequate), P Zaimplementowana praktyka ogólna w małym stopniu spełnia swoje zadania.
W większości zgodne (Largely Adequate), L Zaimplementowana praktyka ogólna w dużym stopniu spełnia swoje zadania.
W pełni zgodne (Fully Adequate), F Zaimplementowana praktyka ogólna całkowicie spełnia swoje zadania.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.