www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Pojęcie jakości i atrybuty jakości » Atrybuty jakości

Atrybuty jakości

Organizacje rozwijające systemy do zastosowań krytycznych (o których była mowa na wstępie) są odpowiedzialne za zidentyfikowanie wymagań i za przydzielenie odpowiednich zasobów (np. procesorów czy sieci komunikacyjnych). Nie wystarcza jedynie sprostać funkcjonalnym wymaganiom. Systemy krytyczne muszą spełniać także takie wymagania jak: bezpieczeństwo, moc czy niezawodność.

Różnorodne zagadnienia problematyki jakości oraz różne definicje jakości

Mnogość definicji jakości została w omówiona w ogólnym, obiektywnym podejściu w [Fleurquin 98]. Niniejszy podrozdział zawiera najważniejsze zagadnienia tam poruszone.

Norma NF ISO 8402 [ISO-8402 94] definiuje pojęcie jakości w następujący sposób:

zespół własności obiektu, wiążących się z jego zdolnością zaspokajania potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych”.

Powyższa definicja rozważa jakość w dwóch aspektach. Po pierwsze należy sprecyzować "czego" jakość jest rozważana, czyli o jaki obiekt chodzi (produkt, usługa, czynność opracowania, itp.), a z drugiej strony "czyje" potrzeby są brane pod uwagę (użytkownika, kierownika projektu, itp.).

Cechy charakterystyczne definiujące jakość nie są w istocie takie same; zależą one od punktu widzenia i będą inne dla użytkownika, programisty, czy klienta-decydenta.

W zależności od nastawienia, jakość może także być definiowana ze względu na:

Przykłady definicji jakości oprogramowania w literaturze

Różnorodność punktów widzenia pociągająca za sobą różne nastawienie wyjaśnia istnienie wielorakich definicji pojęcia jakości oprogramowania, z którymi można spotkać się w literaturze:

Istnieją następujące normy i standardy (rys. 2.1) odnoszące się do przypadku oprogramowania dostarczonego (jakość zewnętrzna), do przypadku rezultatów projektowania (jakość wewnętrzna), do czynności opracowywania, do procesów opracowywania i do systemu jakości3.

Rysunek 2.1. Normy i standardy jakości oprogramowania.

Jakość od strony użytkownika i atrybuty jakości wg normy ISO 9124

Użytkownik nie interesuje się problematyką wewnętrzną i sposobem tworzenia oprogramowania, postrzega natomiast jakość oferty poprzez pryzmat bezpośrednich własności dostarczonego oprogramowania i świadczeń towarzyszących wynikających z umowy (pomoc techniczna, szkolenie, itp.).

Wymagania użytkownika odnoszące się do jakości a dotyczące samego produktu jakim jest oprogramowanie (z pominięciem ew. świadczeń) zostały podzielone w normie ISO 9126 [ISO-9126 92] na 6 własności:

W dalszej części pracy dokonana zostanie klasyfikacja powyższych własności według grup atrybutów.

Jak różne środowiska odbierają atrybuty jakości

Istnieją różne szkoły (opinie, tradycje) odnoszące się do systemów krytycznych. Szkoły te zwracaja szczególną uwagę na różne atrybuty jakości:

System często nie spełnia potrzeb użytkowników (brak jakości), jeśli projektanci zbyt wąsko (w ograniczony sposób) koncentrowali się na spełnianiu pewnych wymagań, nie biorąc pod uwagę wpływu innych wymagań albo biorąc je pod uwagę zbyt późno w procesie rozwoju. Przykładowo, może nie być możliwym spełnienie dwóch kryteriów jednocześnie. Zagadnienie to podlega pod problem optymalizacji wielokryterialnej, który został już dość dobrze poznany, gdyż zajmowano się nim od dawna.

Wyznaczenie ogólnej metryki dla jakości oprogramowania jest sprawą problematyczną. Zasadniczym problemem jest to, że indywidualne właściwości jakości pozostają ze sobą często w konflikcie. Zwiększenie wydajności często odbywa się kosztem przenośności, dokładności i zrozumiałości; zwiększenie dokładności często rodzi problemy z przenośnością, zwięzłość koliduje z czytelnością. Użytkownicy często mają trudności z wyznaczeniem swoich preferencji w takich konfliktowych sytuacjach [Boehm 78].

Kompromisy pomiędzy atrybutami jakości

Projektanci potrzebują analizy kompromisów pomiędzy różnorakimi kolidującymi atrybutami. Ostatecznym celem jest zdolność ilościowego oszacowania różnorakich atrybutów jakości, osiągając w efekcie lepiej działający system. Nie powinniśmy szukać jednej uniwersalnej metryki, ale starać się wyznaczyć udział (ilość) indywidualnych atrybutów osiągając kompromis pomiędzy tymi metrykami, zaczynając od opisu architektury oprogramowania.

Rodzajowa klasyfikacja atrybutów jakości.

Atrybuty, to inaczej cechy (właściwości) funkcjonalne dostarczane przez system użytkownikom. Inaczej mówiąc, można to określić jako zachowanie się systemu odbierane (odczuwane) przez użytkowników. Użytkownikiem jest inny system (fizyczny albo ludzki), który wzajemnie oddziałuje z wyżej wymienionym [Laprie 92]. Zachowanie jest inicjowane pewnym wydarzeniem czy sygnałem, który jest bodźcem dla systemu sygnalizując potrzebę określonej reakcji. Bodziec ten może pochodzić tak z wnętrza systemu, jak i spoza systemu.

Rysunek 2.2. Rodzajowa systematyka atrybutów jakości

Dla każdego atrybutu jakości (grupy atrybutów mocy, niezawodności, bezpieczeństwa i zabezpieczeń) stosujemy klasyfikację (rys 2.2), która określa:

Związki (concerns) – parametry, przez które oceniane są atrybuty systemu, są one wyszczególnione i mierzone.

Specyficzne składniki atrybutów – parametry systemu (takie jak polityka i mechanizmy wbudowane w system) i ich otoczenie, mające wpływ na związki. W zależności od atrybutów, składniki specyficzne atrybutów są zewnętrznymi albo wewnętrznymi cechami oddziaływującymi na związki. Składniki te mogą być od siebie niezależne albo mogą pozostawać w zależności przyczyna / efekt. Składniki i ich relacje mogą być włączone do architektury systemu:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.