www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Działania korygujące i zapobiegawcze

Działania korygujące i zapobiegawcze

Norma ISO 9001 wymaga, aby przyczyny powstawania wyrobów niezgodnych z wymaganiami zostały znalezione i zlikwidowane przez działania korygujące. Oprócz tego, potencjalne przyczyny powstawania wyrobów niezgodnych z wymaganiami muszą zostać zneutralizowane na drodze działań zapobiegawczych. Oba rodzaje działań pociągają za sobą wprowadzenie zmian do procedur. Norma ISO 9000-3 cytuje z ten podpunkt z ISO 9001 dosłownie, nie wnosząc nowych treści.

Duża część tego podpunktu dopowiada treści części Defect Prevention normy CMM. W przypadku oprogramowania większość działań korygujących jest podejmowanych z powodu skarg klienta. Same działania polegają na poprawieniu błędów i wysłaniu do klienta uaktualnień oprogramowania. Według tej interpretacji, odpowiednikiem tego podpunktu jest raportowanie problemów, a w dalszej kolejności nadzorowane utrzymywanie komponentów oprogramowania. Raportowanie problemów zostało przedstawione w Software Configuration Management.

Inna interpretacja mówi, że działania korygujące wykonywane są w celu naprawienia niezgodności wykrytych w czasie auditów, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ten obszar z kolei CMM omawia w części Software Quality Assurance.

ISO 9001 wyraźnie odróżnia i osobno traktuje działania korygujące i zapobiegawcze. I tak, działania korygujące to takie, które są podejmowane w celu neutralizacji przyczyn powstałych niezgodności, natomiast działania zapobiegawcze to takie, które są podejmowane w celu zlikwidowania potencjalnych przyczyn powstawania niezgodności.

Jest to bardzo kontrowersyjne miejsce, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Istnieją interpretacje twierdzące, że proces zapobiegania usterkom może być podobny do tego spotykanego w przemyśle. Według innych ważne jest tylko reagowanie na błędy zgłaszane przez użytkownika. Trudno dokładnie określić, w jakim stopniu wymagania bieżącego podpunktu odpowiadają przyczynowej analizie wewnątrz procesu i zapobieganiu usterkom, co zostało omówione w Defect Prevention.



komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.