www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Odpowiedzialność kierownictwa

Odpowiedzialność kierownictwa

ISO 9001 wymaga, aby polityka jakości została zdefiniowana, udokumentowana, zrozumiana, wprowadzona w życie i utrzymywana. Muszą zostać ustalone zakresy odpowiedzialności i kompetencji dla całego personelu zaangażowanego w definiowanie, realizację i monitorowanie jakości. Muszą także zostać utworzone wewnętrzne zasoby służące do weryfikacji. Naczelny nadzór nad wprowadzaniem i utrzymywaniem systemu jakości sprawuje specjalnie w tym celu wyznaczony przedstawiciel kierownictwa.

Z kolei w świetle systemu CMM, odpowiedzialność kierownictwa za politykę jakości i czynności weryfikacyjne spoczywa przede wszystkim na Software Quality Assurance, mimo że Software Project Planning oraz Software Project Tracking and Oversight także zawierają czynności, które odnoszą się do odpowiedzialności zagadnienia związane z jakością.

Odpowiedzialność kierownictwa zarówno na szczeblu najwyższym, jak i na szczeblu zarządzania projektem co do nadzorowania przebiegu projektu jest opisana w Verifying Implementation. Generalnie, kwestie związane z odpowiedzialnością kierownictwa są poruszone w Commitment to Perform, a kwestie odnoszące się do struktury organizacyjnej i gospodarki zasobami - w Ability to Perform.

Można by zasugerować, że polityka jakości opisana w Software Quality Management na poziomie 4 jest także opisana w podpunkcie 4.1 normy ISO 9001. Jednak istnieje pewna zasadnicza różnica, mianowicie poziom 4 CMM opisuje już w sposób ilościowy wyznaczniki jakości. Można powiedzieć, że norma ISO 9001 jest w tym miejscu bardziej ogólna i wieloznaczna. Nawet w podpunkcie 4.20, gdzie jest mowa o metodach statystycznych, rola pomiarów nie jest jasno określona. Norma ISO 9001 wymaga, aby wyznaczniki jakości zostały zdefiniowane i udokumentowane, ale nie mówi o tym, że mają one być mierzone.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.