www.eprace.edu.pl » iso-cmm » Porównanie systemów jakości ISO oraz CMM » Sterowanie projektowaniem

Sterowanie projektowaniem

Norma ISO 9001 wymaga stworzenia procedur dotyczących nadzoru i weryfikacji projektowania. Obejmuje to planowanie czynności projektowych, zdefiniowanie danych wejściowych i wyjściowych, weryfikację projektu oraz zarządzanie zmianami w projekcie. Norma ISO 9000-3 głębiej rozpatruje te tematy w sekcjach: 5.3 (Specyfikacja wymagań nabywcy), 5.4 (Planowanie opracowywania), 5.5 (Planowanie jakości), 5.6 (Projektowanie i wdrażanie), 5.7 (Badania i zatwierdzanie), 6.1 (Zarządzanie konfiguracją).

CMM opisuje całościowo działania związane z analizą wymagań nabywcy, projektowaniem, implementacją i testowaniem w części Software Product Engineering. Planowanie tych działań jest przedstawione w Software Project Planning. Z kolei Software Project Tracking and Oversight opisuje nadzorowanie nad wyżej wymienionymi działaniami, a Software Configuration Management opisuje zarządzanie konfiguracją wyrobów (projektów, oprogramowania, itp.) będących efektem tych działań.

Norma ISO 9001 wymaga, aby były wykonywane i dokumentowane czynności nadzoru nad projektowaniem, takie jak przeglądy projektowania czy też testy kwalifikujące. Norma ISO 9000-3 stanowi, że dostawca powinien tak przeprowadzać przeglądy, aby zagwarantować, że metody projektowania są we właściwy sposób stosowane oraz że wymagania nabywcy są uwzględniane dokładnie i poprawnie. Mimo, że wymaga się stosowania wymiernych wskaźników w nadzorowaniu projektowania, dość ogólny charakter tych wytycznych pozwala na dużą swobodę w dobieraniu konkretnych wskaźników.

CMM natomiast wymienia konkretny mechanizm nadzorowania jakości: peer review. Mechanizm ten stosuje się do wszystkich etapów cyklu wytwarzania oprogramowania, od analizy wymagań nabywcy aż do testowania.

Wymierne wskaźniki stosowane do nadzorowania etapu projektowania zostały w sposób bardziej formalny opisane w Software Quality Management. Ten poziom sformalizowania nie jest wymagany przez normę ISO 9001.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.